ADEQUACIÓ DELS ESPAIS NATURALS I PAISATGÍSTICS (fonts del Vermell i Llinars)

Ja estan en marxa les obres de millora de les fonts del Vermell amb l’adjudicació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 2020.

i també la font de Llinars

SENYALITZACIÓ DE CAMINS, APARCAMENTS I AGENTS CÍVICS

D’acord amb l’ordenança Reguladora dels Espais Naturals d’Odèn BOP de Lleida núm. 114 de 15/06/2021 S’han posat senyals dins el terme municipal per informar de les restriccions de circulació, aparcament i comportament envers la natura. També s’han habilitat dos agents cívics per informar i donar compliment a l’ordenança.

Els senyals disposen de codis QR per accedir al text de l’ordenança.

També Codis QR per a la ubicació dels espais habilitats d’aparcament per autocaravanes i normativa especifica d’on i com aparcar els cotxes.

 

 

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, DIPUTACIÓ DE LLEIDA – INCENDIS 2020

L’Ajuntament d’Odèn mitjançant un finançament del Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestal 2020 de la Diputació de Lleida, s’ha portar a terme el manteniment i conservació de camins municipals amb la neteja de marges, per a prevenció d’incendis.

ORDENANÇA REGULADORA DELS ESPAIS NATURALS DEL MUNICIPI D’ODÈN.

Aprovada l’Ordenança reguladora dels Espais Naturals del Municipi d’Odèn.

↓ Ordenança reguladora dels Espais Naturals ↓

PROJECTE DE CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA ENERGÈTICA I DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL A ODÈN

COMUNICAT A TOTS ELS VEÏNS I VEINES D’ODÈN

 

Dins el marc del projecte de creació de la  “Cooperativa energètica i de sostenibilitat mediambiental del municipi d’Odèn”, se us convoca a una reunió virtual inicial de constitució el proper dissabte dia 9 de gener a les 6 de la tarda per la plataforma Jitsi.

Una hora abans de la reunió passarem l’enllaç per l’e-bando i per el canal de difusió de l’ajuntament.

Entre tots hem de fer possible aquest projecte tan important pel nostre territori.

Salutacions,

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES MUNICIPAL

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 22 d’octubre de 2020 aprovà provisionalment la creació de noves ordenances fiscals per a l’any 2021 i següents.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 209 del dia 29 d’octubre de 2020 i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

 

Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la creació de l’Ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries municipal.

 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa.

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.

 

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics.

 

 

Article 2.- Fet imposable.

 

1.Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació i la recepció obligatòria del servei de recollida de residus d’escombraries domiciliària i de residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixi qualsevol activitat.

 

A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les restes i els desaprofitaments d’alimentació o detritus procedents de la neteja normal d’habitatges i establiments.

 

La recollida de residus especials, industrial i similars estarà sotmesa a allò establert a la Normativa específica reguladora.

 

 

Article 3.- Subjectes passius.

 

1.Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida i transport dels residus domèstics, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari.

 

 1. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

 

Article 4.- Responsables i successors.

 

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

 

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

 

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

 1. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

 

 

Article 5.- Quota tributària.

 

La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc on estiguin situats.

 

El servei extraordinari i ocasional de recollida de residus sòlids urbans, prèvia petició de l’interessat o ordre de l’Alcaldia per motius d’interès públic, es facturarà al cost d’aquest.

 

 

 1. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

 

2.1. Habitatges:

 

Habitatges particulars sense activitat econòmica associada …………………………………….. 75,00€

Habitatges amb activitat associada dins l’annex III de la llei 20/2009, del 4 de desembre,

De prevenció i control ambiental de les activitats…………………………………………………….. 125,00€

 

 

2.2. Establiments: import

 

Epígraf primer. Despatxos professionals                                                                 100,00 €

 

Epígraf segon. Allotjaments

A)Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de fins a 10 habitacions…………………….. 250,00 €

B)Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de més de 10 habitacions …………………. 350,00 €

 1. C) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga………………………………………………………………………………………………………………250,00 €
 2. D) Turisme rural i apartaments d’ús turístic, per cada establiment………………………………. 75,00 €
 3. E) Càmping amb una capacitat de fins a 100 persones ………………………………………….. 350,00 €

F)Càmping amb una capacitat superior a 100 persones………………………………………….. 450,00 €

 

 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació……………………………………………………………… 75,00 €

 

Epígraf quart. Establiments de bar i restauració

 

Amb una superfície de menjador fins a 200 m………………………………………………………….200,00 €

Amb una superfície de menjador superior a 200 m. ………………………………………………….350,00 €

 

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis……………………………….. 200,00 €

 

Article 6.- Exempcions

 

Estaran exemptes del pagament de la taxa els habitatges que tinguin la condició de no habitables. La condició de no habitables la determinarà el tècnic municipal prèvia sol·licitud de l’interessat.

 

Les famílies vulnerables o amb risc de pobresa o exclusió social, previ informe dels Tècnics dels Serveis Socials de la comarca, quedaran  exclosos de pagar la taxa, durant el temps que duri aquesta situació, i serà revisable cada exercici.

 

Article 7.- Acreditament.

 

1.La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a la taxa aquí regulada estigui establert i en funcionament.

 

 1. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

 

 

Article 8.- Període impositiu.

 

1.La taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.

 

 1. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

 

 

Article 9.- Règim de declaració i ingrés.

 

1.Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de recollida i transport de residus vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei.

 

Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.

 

 1. Els contribuents als quals fa referència l’article 3 de la present Ordenança que figuressin a 31-12-2020 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.

 

 

Article 10.- Infraccions i sancions.

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

 

 

Article 11.- Gestió per delegació.

 

 1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

 

 1. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

 1. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Lleida, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final única.

 

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple d’aquest ajuntament en sessió celebrada el 22 d’octubre de 2020, entrarà en vigor després de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2021 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

 

 

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Odèn, 14 de desembre de 2020

Pere Vilaginès Muntada. L’alcalde

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’ODÈN

Edicte de l’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombraries del municipi d’Odèn

Consulta_Publica_Ordenanca_taxa_recollida_escombraries.pdf

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Consulta_Publica_Ordenanca_taxa_recollida_escombraries.pdf

11/07/20 sortida geològica – Guions de la sortida de camp

Hola a tothom,

El proper dissabte dia 11 farem un recorregut al futur Parc Geològic i Miner del Solsonès i l’Alt Urgell. Es tracta d’una sortida pels voltants de Cambrils del Pirineu. És una de les activitats que periòdicament anem fent per tot arreu.

La sortida l’hem fixat a les 10?h del matí al Restaurant La Casanova.

És una activitat doble, al matí fent un recorregut d’uns 8 km a peu passant per diversos llocs d’interès geològic al voltant de Cambrils.

A la tarda, continuarem l’activitat fent un recorregut en cotxe des de Santa Pelaia, passant per Cambrils i fins al Punt Geodèsic de la Fossa.

Per gaudir-ne plenament us enviem els guions de la sortida.
Això si, caldrà complir les normes de seguretat.
És una activitat gratuïta i hi esteu tots convidats.

Fins aviat

Josep M. Mata – Perelló