Entrades per Xavi

TRANSPORT A DEMANDA

El projecte significa un servei de transport de passatgers els divendres feiners de l’any, que permetran unir les diferents poblacions de la comarca amb Solsona, per tal que els diferents veïns puguin anar a Solsona, coincidint amb el mercat setmanal. El servei només s’utilitzarà si hi ha demanda. Parada a 08:00 Cambrils, 08:15 Montnou i […]

PUBLICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ICIO

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós […]

Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del Camí de La Valldan

Havent-se aprovat inicialment, en el Ple Extraordinari del dia 1 de desembre de 2022, el Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del Camí de La Valldan, del T.M. d’Odèn., redactat per l’arquitecte Joan Carol Gilibert, amb un import d’execució per contracta de 73.229,20 euros IVA inclòs. De conformitat amb l’article 37 del […]

Projecte bàsic i d’executiu de les obres per l’arranjament de la Carretera d’Orrit

Havent-se aprovat inicialment, en el Ple Extraordinàri del dia 1 de desembre de 2022, el Projecte bàsic i d’executiu de les obres per l’arranjament de la Carretera d’Orrit, redactat per l’arquitecte Joan Carol Gilibert, amb un import d’execució de contracta de 133.100,01 euros, IVA inclòs. De conformitat amb l’article 37 del del Reglament d’obres, activitats […]

Bases reguladores de la convocatòria per proveir una plaça d’operari/ària de brigada municipal

És objecte de les presents bases la cobertura de la plaça vacant d’operari/ària de brigada de la plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, amb caràcter d’interinitat atès l’existència d’una plaça de necessària i urgent cobertura.   ↓↓  BASES  ↓↓   Es poden presentar els candidats/es fins el dia 24 de novembre.

PROJECTE COBERTA BASSA D’AIGUA SALADA AL LES SALINES

Anunci d’aprovació inicial d’un projecte. Expedient 151/2021 El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en sessió ordinària de data 30 de juny de 2022, va aprovar per unanimitat el “Projecte d’instal·lació de coberta a la bassa d’aigua salada del Salí de Cambrils” del T.M. d’Odèn, redactat per l’arquitecta municipal Alba Colell Roure, amb un import total de […]

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02_2022

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2022, va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit Número 02/2022 del Pressupost vigent, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Aprovat inicialment l’expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per Acord […]