Entrades per

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Text refós de la Llei 2/2004, de 5 ANUNCI d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2021 En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen […]

ANUNCI APROVACIÓ PADRÓ FISCAL, COBRAMENT AIGUA

Per Decret de l’Alcaldia 76/2020 de 17 de desembre de 2020 s’ha aprovat el padró fiscal següent: – Padró de subministrament d’aigua 2020/03 per a 48 contribuents i un import total, cànon i IVA inclòs, de 3.211,79 €. El padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà̀ de la publicació́ d’aquest […]