Entrades

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE COBERTA A LA BASSA SALADA DEL SALÍ DE CAMBRILS AMB L’ADJUDICACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA

S’han acabat les obres de la coberta de la piscina Salada amb l’adjudicació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 2020.

 

TRANSPORT A DEMANDA

El projecte significa un servei de transport de passatgers els divendres feiners de l’any, que permetran unir les diferents poblacions de la comarca amb Solsona, per tal que els diferents veïns puguin anar a Solsona, coincidint amb el mercat setmanal.

El servei només s’utilitzarà si hi ha demanda.

Parada a 08:00 Cambrils, 08:15 Montnou i 08:30 Canalda.

Per reservar plaça cal telefonar al 93 821 04 85 abans del dijous a les 12 hores.

Per a més informació al Consell Comarcal del Solsonès.

 

Bases reguladores de la convocatòria per proveir una plaça d’operari/ària de brigada municipal

És objecte de les presents bases la cobertura de la plaça vacant d’operari/ària de brigada de la
plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, amb caràcter d’interinitat atès l’existència
d’una plaça de necessària i urgent cobertura.

 

↓↓  BASES  ↓↓

 

Es poden presentar els candidats/es fins el dia 24 de novembre.

ANUNCI APROVACIÓ PADRÓ FISCAL, COBRAMENT AIGUA

Per Decret de l’Alcaldia 76/2020 de 17 de desembre de 2020 s’ha aprovat el padró fiscal següent:

– Padró de subministrament d’aigua 2020/03 per a 48 contribuents i un import total, cànon i IVA inclòs, de 3.211,79 €.

El padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà̀ de la publicació́ d’aquest edicte en el Butlletí́ Oficial de la Província, i estan a disposició́ dels interessats en la Secretaria d’aquest Ajuntament.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’art. 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró́.

Contra aquest acord es podrà̀ interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que l’ha dictat, pel període d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en que s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Odèn, 17 de desembre de 2020

 

L’Alcalde,

Pere Vilaginés Muntada

 

 

COVID19 12/11/2020

Amb motiu de Compareixença de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, d’avui dijous, a dos quarts de dues del migdia, us en detallo extrems amb màxim caràcter objectiu i descriptiu:

Consellera de Salut

• La corba epidemiològica baixa: tenim una Rt (taxa de tranmissió) de 0,87, però un risc de rebrot de quasi 600. Tenim 500 casos menys que fa cinc dies, i també disminueixen a les residències. La tendència està de baixada, però encara no n’hi ha prou: les dades assistencials són elevades i estem al pic. Necessitem baixar les dades d’hospitals: avui hi ha 587 persones a llits de crítics.
• Avui el PROCICAT ha aprovat la pròrroga de les mesures fins al 23 de novembre. Hi ha dues excepcions: els locals d’atenció indiviudual amb contacte físic proper (centres d’estètica, de massatge i sanitaris) podran obrir, i els centres de culte tenen limitada l’entrada a 100 persones, limitació que s’afegeix al 30% d’aforament que ja mantenim des de les primeres resolucions.
• El volum d’infectats ha crescut desmesuradament en les últimes setmanes. Volem derrotar el virus, per poder recuperar l’activitat. Sempre hem dit que cercaríem l’equilibri entre la pandèmia i la vitalitat de la societat. Per això des del departament de Salut estem treballant en un pla de retorn a l’activitat afectada, que treballarem en el Govern i amb tots els sectors en els propers dies. Aquest pla, que s’aplicaria a partir de dilluns 23 de novembre, treballa en el retorn de les activitats amb un menor risc de l’epidèmia, que són les que es poden fer a l’aire lliure i també les terrasses de restauració.
• Hem de manternir la Rt inferior a 1.

Secretari de Sallut Pública

• Són mesures molt complicades i estem demanant un sacrifici a uns sectors molt tocats. Però necessitem aquests deu dies. Tot i que anem baixant el numero de casos , i la Rt (que ara està a 0,89), encara hi haurà moltes persones que vagin a l’atenció primària o als hospitals. Sobretot estem a una xifra de malalts a la UCI molt elevada (al voltant de 600). La xifra de malalts ingressats als hospitals s’està estabilitzant. Després començarà a haver-hi un flux positiu d’anar reduint, a poc a poc, el nombre de persones a la UCI.
• Necessitem la complicitat de tot el conjunt de la societat i dels sectors que estan patint més.

Conseller d’Interior

• Les mesures de confinament es mantenen: confinament perimetral de Catalunya, confinament nocturn i confinament perimetral municipal de divendres a les 6 del matí fins a dilluns a les 6 del matí.
• El PROCICAT ha prorrogat les mesures fins dijous dia 22 a les 0.00 hores.
• La mobilitat s’ha estabilitzat en les hores de la nit (de manera especial, el tram entre les 22.00h i les 00.00h).
• Des del 16 d’octubre s’han instruït 10.249 denúncies des del cos de Mossos d’Esquadra i 13.575 per les policies locals.
• La feina que fan els dos cossos és imprescindible i, sobretot, la coordinació que hi ha entre els dos cossos.

Sub-director general de Programes en Protecció Civil

• S’està treballant en la informació per posar-la a disposició de la ciutadania. Recorda que demà torna a haver-hi el confinament perimetral municipal a les 6.00h i fins a dilluns a les 6.00h.
• Per a la reobertura és importantísism el com, més que no pas el quan. Cal reforçar els elements de distància, higiene de mans, mascareta i ventilació.

Espero que us sigui d’utilitat als efectes de coneixement.

Alba Camps Roca
Delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central