Avís legal

Termes i condicions d’ús

Aquest és un lloc web que l’Ajuntament d’Odèn posa a disposició de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar tràmits, serveis i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer la nostra població, la seva gent i la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l’Ajuntament d’Odèn o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Condicions d’accés

L’accés al web així com l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, representa l’acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades a la web. En conseqüència s’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d’accés, d’ús i de protecció de dades. L’accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

L’accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d’un servei.

L’Ajuntament d’Odèn no es farà càrrec de les irregularitats en els ordinadors o dispositius dels usuaris.

Condicions d’ús

L’Ajuntament d’Odèn es reserva el dret d’excloure l’usuari que incompleix les condicions generals d’accés i ús del web, i sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes. D’acord amb allò que estableix l’article 3 de la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l’usuari.

Responsabilitats de l’usuari

La persona usuària es compromet a:

Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l’Ajuntament d’Odèn.
S’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers.
S’abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats a la web.
No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d’accés, així com a custodiar-los.
Informar immediatament a l’Ajuntament en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital i/o de la clau d’accés.
Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. I confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l’Ajuntament d’Odèn com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l’incompliment de les obligacions abans detallades.
A l’accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d’ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L’interès de l’Ajuntament d’Odèn és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L’Ajuntament d’Odèn no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se’n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L’Ajuntament d’Odèn es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

L’Ajuntament d’Odèn no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l’Ajuntament d’Odèn.

L’Ajuntament d’Odèn no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a la web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a Internet.

L’Ajuntament d’Odèn no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d’usuaris, i s’exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L’Ajuntament d’Odèn no garanteix la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats a la web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament d’Odèn no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes.

L’Ajuntament d’Odèn no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

Seguretat

L’Ajuntament d’Odèn adverteix als usuaris que en ocasions es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’Ajuntament d’Odèn.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’Ajuntament d’Odèn, contacti amb l’Ajuntament per verificar la seva autenticitat.

En quant a l’ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s’obliga a conservar el certificat digital i la clau d’accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d’incompliment d’aquests compromisos, l’usuari assumirà les possibles responsabilitats que se’n derivin.

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d’aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d’identificació i autentificació.

L’usuari autoritza a l’Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Per qualsevol consulta sobre els seus drets pot dirigir-se a l’Agència catalana de protecció de dades.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament d’Odèn amb CIF P2518600H i domicili a Ctra. Pont d’Espia – Coll de Jou Km 18,800, 25283 Odèn.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l’Ajuntament d’Odèn i seran tractades de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d’aplicació.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat i d’acord amb el previst en l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones usuàries podran exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, sol·licitant-ho personalment per telèfon, per correu, per fax o per correu electrònic a aquest Ajuntament.

L’Ajuntament d’Odèn podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s’hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s’introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la seu electrònica o adreçar-vos a l’Oficina de l’Ajuntament.

Política de galetes (cookies)

Les galetes o cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

Les cookies s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables de la pàgina web per millorar el servei als usuaris.

Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé l’Ajuntament d’Odèn no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina web.

Legislació aplicable

Aquestes condicions d’accés i ús al servei es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques de Catalunya que els siguin d’aplicació. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d’aquesta clàusula.