PLA D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

Pla de Cooperació Municipal de la despesa corrent 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura per l’anualitat 2022

/
Atès que aquest ajuntament ha rebut l’atorgament d'una subvenció…

Projecte bàsic i d’executiu de les obres per l’arranjament de la Carretera d’Orrit

/
Havent-se aprovat inicialment, en el Ple Extraordinàri del dia…

MILLORA DE CAMINS AMB GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE (DACAAR) 2021

/
Amb la subvenció de Gestió Forestal Sostenible del Departament…