Entrades per Xavi

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Text refós de la Llei 2/2004, de 5 ANUNCI d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2021 En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen […]

ANUNCI APROVACIÓ PADRÓ FISCAL, COBRAMENT AIGUA

Per Decret de l’Alcaldia 76/2020 de 17 de desembre de 2020 s’ha aprovat el padró fiscal següent: – Padró de subministrament d’aigua 2020/03 per a 48 contribuents i un import total, cànon i IVA inclòs, de 3.211,79 €. El padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà̀ de la publicació́ d’aquest […]

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES MUNICIPAL

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós […]

CONVOCATÒRIA AJUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020

El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en la sessió de data 24 de setembre de 2020, ha acordat l’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al foment en la participació a activitats extraescolars durant el curs 20149-2020. L’anunci de aprovació provisonal i les bases específiques es poden examinar a l’e-tauler de […]