ANUNCI APROVACIÓ PADRÓ FISCAL, COBRAMENT AIGUA

Per Decret de l’Alcaldia 76/2020 de 17 de desembre de 2020 s’ha aprovat el padró fiscal següent:

– Padró de subministrament d’aigua 2020/03 per a 48 contribuents i un import total, cànon i IVA inclòs, de 3.211,79 €.

El padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà̀ de la publicació́ d’aquest edicte en el Butlletí́ Oficial de la Província, i estan a disposició́ dels interessats en la Secretaria d’aquest Ajuntament.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’art. 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró́.

Contra aquest acord es podrà̀ interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que l’ha dictat, pel període d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en que s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Odèn, 17 de desembre de 2020

 

L’Alcalde,

Pere Vilaginés Muntada

 

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.